1. Quản lý nhân sự, máy móc thiết bị, vật tư, văn phòng phẩm, nhiên liệu, bộ đàm, đồng phục, công dụng cụ, hệ thống quy trình, biểu mẫu hành chính.

2. Điều hành nhân sự, máy móc thiết bị, vật tư, văn phòng phẩm, nhiên liệu, bộ đàm, đồng phục, công dụng cụ trên khối lượng công việc năm, phân bổ theo quý/ tháng/ tuần/ ngày của bộ phận phụ trách một cách phù hợp.

3. Triển khai công việc cho các bộ phận phụ trách theo kế hoạch đã được phê duyệt.

4. Kiểm tra, kiểm soát, giám sát nhân sự, vật tư, văn phòng phẩm, nhiên liệu, bộ đàm, đồng phục, công dụng cụ, hệ thống quy trình, biểu mẫu hành chính và các công việc đang thực hiện về chất lượng, tiến độ, đảm bảo an toàn, nội quy lao động.

5. Tổng hợp, phân tích công việc của các bộ phận phụ trách theo kế hoạch đã được duyệt và theo mục tiêu, kế hoạch thực hiện KPI đã được duyệt.

6. Thực hiện việc cải tiến, báo cáo kết quả công việc thực hiện bộ phận phụ trách lên cấp trên theo định kỳ tuần/ tháng/ quý/ năm và theo yêu cầu.

7. Lập kế hoạch...

Chia sẻ