• Bảo trì các hệ thống (Điện, PCCC, hệ thống máy lạnh, hệ thống vận hành...) tại khu vực được phân công.
• Xác định các sự cố hỏng hóc, phương pháp xử lý và thực hiện sửa chữa một cách có hiệu quả và năng suất.
• Tham gia vào việc thiết kế, thi công hệ thống mạng lưới điện cung cấp cho Dự án.
• Lập kế hoạch kiểm soát thiết bị, lưu trữ hồ sơ các thiết bị.
• Thực hiện và tuân thủ các quy định về ATLĐ, PCCC và vệ sinh nơi làm việc.
• Tổng hợp báo cáo định kỳ theo yêu cầu của cấp trên phụ trách.

Chia sẻ